image1 image1 image1

Møte med statssekretær Torgeir Larsen ved UD


Fornøyde
Afghanistan-venner etter møte hos UD: (fra venstre) Walid Jurmy fra Afghansk Ungdomsforening, Christian Clementsen fra Norges Fredsråd, Jawid Kohnadi fra Nansenskolen og Liv Kjølseth, generalsekretær i Afghanistankomitéen. Foto og bildetekst: Claudio Castello

Tors­dag 22. novem­ber møtte en dele­ga­sjon på vegne av del­ta­kerne fra Afgha­ni­stanse­mi­na­ret den 30. sep­tem­ber på Freds­hu­set, stats­sek­re­tær Tor­geir Lar­sen. Målet var å over­rekke et brev som sam­men­fat­tet semi­nar­del­ta­ker­nes for­vent­nin­ger til norske myn­dig­he­ter om Nor­ges videre rolle i Afgha­ni­stan fram til og etter 2014.

Dele­ga­sjo­nen ser nå fram til en fort­satt kon­takt med stats­sek­re­tæ­ren og Uten­riks­de­par­te­men­tet for øvrig i denne saken. Vi håper stats­sek­re­tæ­ren vil ta punk­tene i betrakt­ning i Nor­ges videre arbeid og enga­sje­ment for Afghanistan.

Bre­vet til stats­sek­re­tæ­ren ble over­rakt av repre­sen­tan­ter fra Afghansk Stu­den­ter­sam­funn, Afghansk Ung­doms­for­ening, Afgha­ni­stan­ko­mi­teen, Nan­sen Freds­sen­ter og Nor­ges Fredsråd.

Hoved­bud­ska­pet i bre­vet lå sær­lig på for­vent­nin­gen om mer involve­ring av den afghanske dia­spo­raen gjen­nom kom­pe­tanse­he­ving av de som bor i Norge, men også de som rei­ser til­bake, samt å bidra til økt kunn­skaps­ut­veks­ling mel­lom Norge og Afgha­ni­stan. Bre­vet set­ter også fokus på at Norge må drive en mer mål­ret­tet og kva­li­tets­sik­ret bistand. Sist men ikke minst at støt­ten til Afgha­ni­stan må være en prio­ri­tert opp­gave for Norge i tiden fram­over. Norge må ikke glemme Afghanistan!

I møtet fikk dele­ga­sjo­nen for­mid­let oven­for stats­sek­re­tæ­ren at det er vik­tig å involvere sivil­sam­fun­net og sær­lig afgha­nerne selv i pro­ses­sen om styr­kin­gen og gjen­opp­byg­gin­gen av det sivile sam­fun­net i Afgha­ni­stan. Til dette uttrykte repre­sen­tan­tene for de afghanske orga­ni­sa­sjo­nene at de ønsket å stille seg til dis­po­si­sjon i en sam­let kom­pe­tanse­gruppe for en for­ma­li­sert dia­log med norske myndigheter.

Med mer enn 700 mil­lio­ner kro­ner årlig er Afgha­ni­stan den største mot­ta­ke­ren av bistand fra Norge, og Afgha­ni­stan vil fort­sette å være det i tiden frem­over. Stats­sek­re­tæ­ren sier Norge har hatt fokus på å støtte grunn­ut­dan­nin­gen i Afgha­ni­stan, og at det her kan være mulig­het for sam­ar­beids­pro­sjek­ter med de afghanske orga­ni­sa­sjo­nene i Norge.

Vi tak­ker også alle som del­tok på semi­na­ret “Afgha­ni­stan: Hva skjer når sol­da­tene drar?”.

Se inter­vju i Utrop fra møtet med stats­sek­re­tær Tor­geir Larsen

Følg med på Facebook-siden “Afgha­ni­stan: Hva skjer når sol­da­tene drar?”

2017  Afghansk ungdomsforening i Norge  globbers joomla templates